Definicja

Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych, motorycznych i ich integracji, uwarunkowanymi nieprawidłowym funkcjonowaniem układu nerwowego.

Terminologia

Najczęściej stosuje się termin “dysleksja rozwojowa” dla określenia syndromu specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania.

 • DYSLEKSJA – specyficzne trudności w czytaniu;
 • DYSORTOGRAFIA – specyficzne trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym błędy ortograficzne);
 • DYSGRAFIA – niski poziom graficzny pisma.

Przyczyny dysleksji rozwojowej

Zaburzenia funkcji percepcyjno motorycznych (spostrzegania wzrokowego, słuchowego, motoryki) i ich współdziałania (integracji percepcyjno motorycznej), funkcji językowych, pamięci (wzrokowej, słuchowej, ruchowej), lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.

Objawy dysleksji rozwojowej

Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu ujawniają się dopiero w szkole, podczas gdy już w okresie przedszkolnym można zauważyć objawy, które cechują tzw. dzieci ryzyka dysleksji.

 • opóźniony rozwój mowy,
 • mała sprawność i koordynacja ruchów podczas zabaw ruchowych, samoobsługi, rysowania i pisania (brzydkie pismo),
 • wadliwa wymowa, trudności z wypowiadaniem złożonych słów, błędy gramatyczne,
 • trudności z różnicowaniem głosek podobnych oraz z wydzieleniem sylab, głosek ze słów i ich syntezą,
 • trudności z wykonywaniem układanek i odtwarzaniem wzorów graficznych,
 • oburęczność,
 • mylenie prawej i lewej ręki,
 • trudności w czytaniu pomimo dobrej inteligencji oraz braku zaniedbania środowiskowego i dydaktycznego,
 • trudności z opanowaniem poprawnej pisowni: pismo zwierciadlane, mylenie liter podobnych pod względem kształtu (p-b-d-g), liter odpowiadających głoskom zbliżonym fonetycznie, opuszczanie liter, błędy ortograficzne pomimo znajomości zasad ortografii.

Źródła:

 1. Bogdanowicz M., O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu. Odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli. Lubin 1994
 2. Borkowska A., Domańska Ł., Neuropsychologia kliniczna dziecka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006
 3. Brejnak W., Dysleksja, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2003
 4. Klim-Klimaszewska A., Praca z dzieckiem ryzyka dysleksji i dysgrafii, Wyd. Erica, 2015
 5. Krasowicz-Kupis G, Psychologia dysleksji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2013
 6. http://www.ptd.edu.pl/