W zakresie czytania symptomami dysleksji mogą być:

 • trudności z podziałem słowa na sylaby, złączeniem sylab w słowo;
 • przekręcanie wyrazów;
 • odczytywanie krótkich wyrazów od tyłu;
 • pomijanie, dodawanie wyrazów;
 • pomijanie lub ponowne odczytywanie linijek tekstu;
 • gubienie miejsca, w którym się czyta;
 • pomijanie interpunkcji;
 • niewłaściwa intonacja czytanego tekstu;
 • czytanie wolne, niepłynne, nierytmiczne;
 • niski poziom zrozumienia przeczytanego lub wysłuchanego tekstu;
 • trudności z wyszukaniem najważniejszych myśli w tekście;
 • problemy z zapamiętaniem informacji zawartych w przeczytanym lub wysłuchanym tekście.

W obszarze pisma o dysleksji mogą świadczyć:

 • nieprawidłowy chwyt narzędzi pisarskich;
 • zaburzenia tonusu mięśniowego dłoni, nadgarstka;
 • wolne tempo pisania;
 • za duże, za małe połączenia między literami, cyframi;
 • brak wiązania liter ze sobą;
 • pomijanie znaków diakrytycznych (kropka, haczyk) nad i pod literami;
 • deformowanie kształtu liter, cyfr;
 • nieczytelne pismo;
 • opuszczanie, dodawanie, przestawianie (inwersje) kolejności liter w wyrazie;
 • mylenie, zwierciadlane odwracanie liter, cyfr podobnie wyglądających;
 • zapisywanie wyrazów od prawej do lewej strony;
 • pismo lustrzane;
 • niewłaściwy dobór liter do zapisu głosek podobnych fonetycznie;
 • pisanie zgodne z wymową, a nie z ortografią;
 • niewłaściwe stosowanie małych i dużych liter;
 • dodawanie, pomijanie, przestawianie kolejności wyrazów w zdaniu;
 • opuszczanie końcówek wyrazów;
 • zapisywanie wyrazów w różny sposób w tej samej pracy;
 • brak lub niewłaściwe stosowanie interpunkcji;
 • nieprawidłowe rozmieszczenie tekstu w przestrzeni, problem z zachowaniem marginesu.

W odniesieniu do rysowania i wykonywania innych prac plastycznych dysleksję mogą oznaczać:

 • szybka, duża męczliwość ręki;
 • niska precyzja ruchów dłoni, palców;
 • słaba koordynacja oka i ręki;
 • rysunki uproszczone, schematyczne, pomijające detale;
 • zakłócenia proporcji elementów umieszczonych w pracy plastycznej;
 • niewłaściwe rozplanowanie, zaburzona kompozycja prac plastycznych;
 • błędny kierunek podczas rysowania i odtwarzania figur, wzorów.

W zakresie motoryki na dysleksję mogą wskazywać:

 • opóźniony lub nietypowy rozwój ruchowy;
 • niska sprawność i koordynacja ruchowa w zakresie motoryki dużej i małej;
 • ogólna niezgrabność ruchowa;
 • trudności z wykonaniem złożonych, sekwencyjnych czynności ruchowych – np. układów gimnastycznych, kroków tanecznych (dyspraksja).

W odniesieniu do pamięci objawami dysleksji mogą być:

 • trudności w zapamiętywaniu wierszyków, piosenek, nazw, nazwisk, dat, terminologii, numerów telefonów, adresów, liczb, tabliczki mnożenia;
 • problemy z zapamiętywaniem dłuższych, złożonych poleceń;
 • trudności z przypominaniem sobie znanych słów;
 • utrudnione zapamiętywanie nowych słów;
 • gubienie wątku podczas pisania wypracowań.

W aspekcie mowy i komunikacji werbalnej o dysleksji mogą świadczyć:

 • opóźnienie rozwoju mowy;
 • mylenie podobnie brzmiących głosek, sylab, słów;
 • przekręcanie, zmiana brzmienia trudnych, długich wyrazów;
 • problemy z poprawną wymową nowo poznanych słów;
 • błędy gramatyczne (agramatyzmy);
 • ograniczony zasób słownictwa czynnego;
 • trudności z budowaniem dłuższych, złożonych wypowiedzi;
 • zaburzone rozumienie mowy w hałasie.

Źródła:

 1. M. Dąbrowska: Dysleksja w ujęciu psycholingwistycznym. Przegląd badań. Psychologia Wychowawcza Nr 4 1995 r.
 2. https://zdrowie.radiozet.pl/Ciaza-i-dziecko/Zdrowie-dziecka/Dysleksja-rozwojowa-na-czym-polega-to-zaburzenie?
 3. M. Bogdanowicz, A. Borkowska, Model rozpoznawania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu
 4. M.B. Pecyna (red.), Dysleksja rozwojowa. Fakt i tajemnica w diagnostyce psychologiczno-pedagogicznej