Wyróżnia się następujące odmiany dysleksji rozwojowej:

 • dysleksja (trudności w płynnym czytaniu, często połączone z trudnościami w pisaniu),
 • dysgrafia (zniekształcenia strony graficznej pisma),
 • dysortografia (trudności z opanowaniem poprawnej pisowni, mimo znajomości zasad ortografii),
 • dysfonia (niewyraźne i ciche mówienie),
 • dyskalkulia (specyficzne trudności w rozwiązywaniu zadań matematycznych),
 • hiperdysleksja (trudności w czytaniu ze zrozumieniem).

Typy i rodzaje dysleksji

Uwzględniając etiologię omawianego zaburzenia, wyróżnia się dysleksję rozwojową i nabytą. Dysleksja rozwojowa jest związana z zakłóceniami w procesie rozwoju dziecka. Dysleksja nabyta powstaje nagle, niezależnie od procesów rozwojowych, najczęściej w wyniku uszkodzenia mózgu.

Biorąc pod uwagę zaburzone funkcje leżące u podstaw omawianego syndromu, mówi się o:

 • dysleksji typu wzrokowego, będącej konsekwencją zaburzeń percepcji wzrokowej, pamięci wzrokowej, koordynacji wzrokowo – ruchowej;
 • dysleksji typu słuchowego, wynikającej z zaburzeń percepcji słuchowej, pamięci słuchowej, funkcji językowych;
 • dysleksji integracyjnej, spowodowanej niewłaściwą współpracą prawidłowo rozwiniętych funkcji percepcyjno-motorycznych.

Rozpatrując specyficzne trudności w uczeniu się w aspekcie aktywności mózgu, rozróżnia się dysleksję lingwistyczną i percepcyjną. Dysleksja lingwistyczna występuje, gdy u dziecka uczącego się czytać dominuje aktywność lewej półkuli mózgowej, co powinno mieć miejsce w okresie późniejszym, kiedy umiejętność czytania jest już opanowana. Dysleksję percepcyjną diagnozuje się, jeśli u dziecka, które opanowało umiejętność czytania, dominuje aktywność prawej półkuli mózgowej, odpowiednia podczas wcześniejszej fazy rozwojowej – nabywania umiejętności czytania.


Źródła:

 1. Bogdanowicz M., O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu. Odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli, Linea, Lubin 1994, ISBN 83-901518-0-4.
 2. Bogdanowicz M., Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie, Harmonia, Gdańsk 2002, ISBN 83-7134-120-2.
 3. Gindrich P.A., Funkcjonowanie psychospołeczne uczniów dyslektycznych, Wyd. UMCS, Lublin 2002, ISBN 83-227-2003-3.
 4. Krasowicz-Kupis G., (red.). Dysleksja rozwojowa. Perspektywa psychologiczna, Harmonia, Gdańsk 2006, ISBN 83-7134-214-4.