image

Regulamin

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
image

Dokument sporządzono według wytycznych e-regulaminy.pl

Nasze narzędzie nie jest instrumentem diagnostycznym i może być używane tylko przez osoby, które ukończyły 18 lat. Zachęcamy do podzielenia się wynikami z lekarzem lub pracownikiem służby zdrowia. Firma "Diagnostyka Umysłu", sponsorzy, partnerzy i reklamodawcy zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności, strat lub ryzyka poniesionych przez Użytkownika, bezpośrednio lub pośrednio.

System wysyłkowy zawiódł i nie otrzymałaś/eś analizy, a może nie jesteś zadowolona/y z naszej usługi?

Kliknij tutaj i złóż reklamację

Zapisałaś/eś się na newsletter, ale chcesz zmienić decyzję i wypisać się z niego? A może chcesz zapisać się ponownie na newsletter?
Nic prostszego kliknij tutaj:

Wypisz się lub zapisz na newsletter

Nie otrzymasz żadnych wiadomości o charakterze marketingowym, jeżeli nie wyrazisz na to zgody przed rozpoczęciem testu.

 

§1. Postanowienia ogólne

 

 1. Nadrzędnym celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom przeprowadzenie testu (quiz) analizującego poziom zaburzeń umysłowych i udostępnienie materiałów edukacyjnych związanych z danym schorzeniem.

 2. Serwis nie oferuje testów klinicznych i nie jest to narzędzie diagnostyczne.

 3. Nasza aplikacja pozwala wykonać samodzielnie testy on-line zdrowia psychicznego na podstawie ogólnodostępnych i / lub zmodyfikowanych kwestionariuszy zdrowia do których nie trzeba mieć pozwoleń instytucji rządowych. Nasze psychotesty pochodzą z otwartych źródeł naukowych i są ogólnodostępne w formie fizycznych kwestionariuszy. Choć nie mają walorów naukowych, w dalszym ciągu spełniają swój cel – wstępną ocenę psychologiczną (stopień prawdopodobieństwa).

 4. Głównym celem testów psychologicznych jest wstępna i ogólna analiza wybranych pól struktury psychologicznej człowieka w zależności od danego schorzenia.

 5. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 6. Świadczenie Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

 7. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu oraz zamieszczać go w załączeniu do wiadomości e-mail, zawierających oświadczenia o przyjęciu ofert Użytkowników. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.

 8. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.

 9. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu, konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika:

  1. urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,

  2. poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript,

  3. aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej,

 10. Korzystanie z Serwisu może wiązać się z poniesieniem przez Użytkownika kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Użytkownik.

 

§2. Podstawowe funkcjonalności serwisu

 

 1. Usługodawca udostępnia Użytkownikom następujące podstawowe funkcjonalności Serwisu:

  1. udostępnienie formularza kontaktowego,

  2. udostępnienie testu i materiałów edukacyjnych związanych z danym schorzeniem.

 2. Aby skorzystać z funkcjonalności formularza kontaktowego, należy uzupełnić jego obligatoryjne pola, wprowadzić żądaną treść, a następnie nadać wiadomość do Usługodawcy. Usługodawca udzieli odpowiedzi niezwłocznie, przy użyciu funkcjonalności Serwisu, telefonicznie albo drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Użytkownika.

 3. Aby skorzystać z funkcjonalności aplikacji, należy wybrać test i odpowiedzieć na pytania. Następnie należy podać adres e-mail Użytkownika, na który Usługodawca prześle link dostępu do przeprowadzonego testu oraz załączy podstawowe informacje dotyczące danego schorzenia (darmowa broszura informacyjna). Adres e-mail Użytkownika będzie służył również do kontaktowania się z Użytkownikiem w celach związanych z tematyką strony (np.: zniżka na usługi serwisu). Użytkownik nie otrzyma żadnych wiadomości o charakterze marketingowym jeżeli nie wyrazi na to zgody przed rozpoczęciem testu. Wynik testu oraz materiały edukacyjne związane z danym schorzeniem są płatne i opcjonalne.

 

§3. Warunki składania zamówień za pośrednictwem Serwisu

 

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników Usługę Sprzedaży Towarów na odległość, za pośrednictwem Serwisu.

 2. Przedmiot umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy do udostępnienia plików w sposób umożliwiający pobranie na odległość, w celu ich wykorzystania zgodnie z warunkami określonymi w następnym punkcie oraz zobowiązanie Klienta do zapłaty Sprzedawcy ceny Towarów.

 3. Przedmiot uprawnień Klienta w zakresie Towarów będących plikami cyfrowymi, stanowi udzielenie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta odpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i w celu umożliwienia korzystania z tych Towarów, z zachowaniem niniejszych warunków:

  1. Towar będący plikiem cyfrowym stanowi utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.

  2. Sprzedawca nie przenosi na Klienta praw autorskich majątkowych do Towaru ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tego Towaru i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.

  3. Prawo do używania Towaru, obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia umożliwiającego jego odtwarzanie oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem tego urządzenia, w miejscu i czasie przez siebie wybranym

  4. Klient nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać Towarów będących plikami cyfrowymi, ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian tych Towarów, usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze Towarów

  5. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Towaru niebędącego plikiem cyfrowym. Sprzedawca zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności tego utworu.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających w szczególności na obniżeniu ceny Towarów lub Usług do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Towarów podlegających promocji.

 5. Zawierając umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do Dostarczenia Klientowi Towarów bez wad.

 6. Zawarcie umowy Sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę.

 7. Wydanie Towarów następuje w czasie podanym w opisie Towaru.

 8. Czas realizacji wydania Towarów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Klienta.

 9. Wydanie Towarów odbywa się poprzez udostępnienie Klientowi zaszyfrowanego linku do Towaru będącego plikiem cyfrowym, w sposób umożliwiający jego pobranie lub otwarcie.

 10. Wydanie Towarów następuje nie wcześniej niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta.

 

§4. Warunki świadczenia usług

 

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników Usługi w zakresie analizy przeprowadzonego testu (psychotestu), który stanowi stopień prawdopodobieństwa występowania danego schorzenia na podstawie ogólnej analizy wybranych pól struktury psychologicznej człowieka.

 2. Użytkownik po wykonaniu testu podaje adres e-mail, na który Usługodawca przesyła dostęp do wykonanego testu oraz załącza do wiadomości. Użytkownik nie otrzyma żadnych wiadomości o charakterze marketingowym jeżeli nie wyrazi na to zgody przed rozpoczęciem testu.

 3. Użytkownik ma opcjonalną możliwość odblokowania wyniku testu za opłatą.

 4. Jeżeli Użytkownik dokona opłaty dostęp do wyniku to otrzyma ogólną indywidualną analizę oraz materiały edukacyjne (zbiór danych w postaci m.in. broszur, e-booków, artykułów) dotyczących danego schorzenia.

 5. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące przeprowadzonego testu znajdują się na stronie Serwisu.

 

§5. Warunki płatności

 

 1. Wartość płatności jest ustalana na podstawie cennika znajdującego się na stronie internetowej Usługodawcy w chwili złożenia zamówienia.

 2. Ceny podane na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT.

 3. Łączna cena zamówienia, widoczna przed potwierdzeniem zamówienia obejmuje cenę wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami transakcji.

 4. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Usługodawcy i Użytkownika.

 5. Usługodawca umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych Usług:

  1. przy użyciu zewnętrznego systemu płatności Tpay.com, obsługiwanego przez Krajowy Integrator Płatności S.A z siedzibą w Poznaniu (61-894), przy placu Andersa 3, 17 piętro, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000412357, NIP: 7773061579 oraz REGON: 300878437,

  2. przy użyciu zewnętrznego systemu płatności PayPal, obsługiwanego przez PayPal S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luxemburgu,

  3. przy użyciu wiadomości SMS MO, o treści "AA.TEST" na numer PREMIUM: 7055 lub 70908 lub 7136 lub 7255 lub 7355 lub 7455 lub 7555 lub 7636 lub 77464 lub 78464 lub 7936 lub 91055 lub 91155 lub 91455 lub 91664 lub 91955 lub 92055 lub 92555 lub 92598. (numer Premium jest zależny od kwoty). Płatności SMS obsługuje Justpay.pl ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa tel. +48 22 312 12 12

 6. Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia płatności w chwili złożenia zamówienia.

 7. Zwrot płatności przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:

  1. odstąpienia od umowy przez Konsumenta,

  2. rezygnacji przez Użytkownika z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,

  3. uznania przez Usługodawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

 8. 8. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

 

§6. Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Zgłoszenie reklamacji z tytułu rękojmi może zostać dokonane listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Usługodawcy. Można je wnieść przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 2. W treści składanej reklamacji z tytułu rękojmi, zaleca się zamieszczenie:

  1. danych kontaktowych, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,

  2. numeru rachunku bankowego, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności,

  3. opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych.

 3. Usługodawca rozpoznaje reklamacje:

  1. z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia,

  2. z tytułu świadczonych usług w terminie 30 dni od daty zgłoszenia,

 4. Usługodawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji.

 5. Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją z tytułu rękojmi nastąpi przy użyciu metody przelewu na rachunek bankowy albo przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Konsumenta.

 6. Stosowanie prawa rękojmi zostaje wyłączone w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami.

 

§7. Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń

 

 1. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,

  2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,

  3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

  4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

 2. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt 1.

 3. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.

 

§8. Odstąpienie od umowy

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi:

  1. w przypadku, gdy Usługodawca wykonał Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

  2. w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 2. W pozostałych przypadkach Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy zawartej z Usługodawcą.

 3. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 6. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsumenci muszą poinformować Usługodawcę : (NOWANO s.c. ul. Śląska 17 lok. 9, 98-300 Wieluń kontakt@diagnostykaumyslu.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

 7. Usługodawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

 8. Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 9. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.

 10. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

§9. Przetwarzanie danych oraz plików cookies

 

 1. Informacje o warunkach przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę, znajdują się w "Polityce prywatności i plików cookies" Serwisu.

 2. Informacje o stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Serwisu.

 

§10. Warunki licencyjne dotyczące zawartości serwisu

 

 1. Usługodawca udziela na rzecz Użytkowników korzystających z Serwisu nieodpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w celu umożliwienia korzystania z Serwisu, z zachowaniem niniejszych warunków.

 2. Nazwa Serwisu, projekt graficzny Serwisu, struktura Serwisu, Serwis, kod źródłowy lub skompilowany Serwisu, strony internetowe służące do obsługi Serwisu oraz wszelkie dokumenty opracowane przez Usługodawcę w związku z udostępnieniem Serwisu, włączając w to również powiązane utwory, w tym Regulamin oraz inne dokumenty lub wiadomości przesyłane w związku ze świadczeniem Usług, stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Usługodawca nie przenosi na Użytkownika praw autorskich majątkowych do Serwisu ani żadnych utworów stanowiących jego część, ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów lub Serwisu i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.

 3. Prawo do używania Serwisu i powiązanych z nim utworów, obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

 4. Użytkownik nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian utworów, usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze utworów, wykorzystywać utworów w celach naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub normy etyczne i moralne.

 5. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Serwisu i powiązanych z nim utworów. Usługodawca zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności Serwisu.

 

§11. Warunki publikacji treści przez użytkowników

 

 1. Publikując w Serwisie dowolne treści, Użytkownik udziela na rzecz Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie, nieograniczonej terytorialnie i niewyłącznej licencji w zakresie ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: publikacja w obszarze strony internetowej Serwisu, zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z zachowaniem prawa do udzielania sublicencji, w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu.

 2. Publikując w Serwisie odnośnik do innej strony internetowej, zarówno poprzez linkowanie jak i embeddowanie, Użytkownik powinien zapoznać się z dokumentacją prawną tej strony internetowej oraz z warunkami licencyjnymi w przedmiocie korzystania z utworów opublikowanych w jej obszarze, w celu stwierdzenia, czy wyżej wymienione dokumenty uprawniają Użytkownika do publikacji odnośnika w Serwisie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 3. Publikując w Serwisie odnośnik do utworu opublikowanego na innej stronie internetowej poprzez embeddowanie, Użytkownik powinien upewnić się, iż utwór ten jest udostępniony publicznie i bez ograniczeń, a dostęp do niego nie wymaga logowania, subskrypcji lub płatności.

 4. Publikując w Serwisie treść lub odnośnik do innej strony internetowej, w obszarze których uwidoczniono wizerunki osób trzecich, których zgoda jest konieczna do publikacji, Użytkownik powinien upewnić się, iż osoby te wyraziły na to zgodę.

 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie do Serwisu lub za jego pośrednictwem, treści:

  1. bezprawnych,

  2. mogących wprowadzić w błąd innych Użytkowników,

  3. naruszających dobra osobiste Użytkowników, Usługodawcy lub osób trzecich,

  4. powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne lub naruszające dobre obyczaje, w szczególności: treści pornograficznych, treści propagujących używanie narkotyków lub nadmierne spożywanie alkoholu, treści nawołujących do rasizmu, ksenofobii lub szerzenia nienawiści.

 6. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia lub moderacji treści, które naruszają postanowienia Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

§12. Warunki obowiązywania i zmian regulaminu

 

 1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.

 2. Zmiana Regulaminu lub wypowiedzenie przez Usługodawcę umowy o świadczenie Usługi może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu postanowień zawartych w Regulaminie, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę, w szczególności w następujących wypadkach:

  1. zmiana w zakresie funkcjonowania oferowanych przez Usługodawcę Usług lub funkcjonalności, w tym wycofanie Usługi lub funkcjonalności, do której mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,

  2. wprowadzenie przez Usługodawcę nowych Usług lub funkcjonalności, do których będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu,

  3. zmiana systemów informatycznych wykorzystywanych przez Usługodawcę, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,

  4. zmiana przepisów prawa: regulujących Usługi oferowane przez Usługodawcę, do których zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, mających wpływ na świadczenie Usługi, wykonywanie umowy lub Regulaminu, zmiana przepisów podatkowych lub zasad rachunkowości stosowanych przez Usługodawcę, zmiana lub wydanie nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w tym Prezesa Urzędu lub Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w zakresie związanym ze świadczeniem Usług, wykonywaniem umowy lub Regulaminu,

  5. zmiana przez Usługodawcę modelu biznesowego prowadzonej działalności, objętej niniejszym Regulaminem.

 3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu.

 4. Usługodawca publikuje informację o zmianie Regulaminu w obszarze strony internetowej Serwisu, nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia. Publikacja tej informacji następuje poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.

 5. Usługodawca wysyła drogą elektroniczną informację o zmianie Regulaminu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług, w przypadku związania stron umową zawartą na czas nieoznaczony.

 6. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania trwającej umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.

 7. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania obowiązującej umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

 

§13. Postanowienia końcowe

 

 1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu lub nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami,

  2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu lub nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Usługodawca świadczy Usługi,

  3. korzyści utracone przez Użytkowników niebędących Konsumentami.

 3. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

 4. W stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, za prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej z Usługodawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.

 6. W stosunku do umów zawartych z Usługodawcą, w przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy.

 7. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.

 

§14. Definicje użyte w regulaminie

 

 • Dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 • Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • Konto Użytkownika to panel umożliwiający zarządzanie zamówieniami Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, pod warunkiem rejestracji i logowania.

 • Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, za pośrednictwem Serwisu.

 • Serwis to serwis internetowy, prowadzony przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: diagnostyka-umyslu.pl.

 • Sprzedaż to Usługa sprzedaży Towarów, świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, której przedmiot stanowi zobowiązanie Usługodawcy do przeniesienia na Użytkownika własności Towarów i ich wydania oraz zobowiązanie Użytkownika do odebrania Towarów i zapłaty Usługodawcy oznaczonej ceny.

 • Towar to rzecz zaprezentowana w obszarze Serwisu przez Usługodawcę w celu Sprzedaży.

 • Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu. Zawarcie umowy następuje w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

 • Usługodawca - spółka cywilna NOWANO s.c. z siedzibą ul. Śląska 17 lok. 9, 98-300 Wieluń / NIP: 832 208 66 84 / REGON: 386080273 będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu. Z Usługodawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: (+48) 532 498 552 oraz przy użyciu adresu e-mail: kontakt@diagnostykaumyslu.pl. Użytkownik to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie Usługi.

 

 1. ZAŁĄCZNIK - FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 2. ZAŁĄCZNIK - FORMULARZ REKLAMACYJNY

image